Bytový dům v Podolí

DEK

Místo:
Pod Děkankou, Praha 4 Podolí

Charakter projektu:
Novostavba bytového domu

Začátek projektu:
2000

Realizace:
2003

Návrh stanovuje plochy zastavitelné, minimální dopravní napojení, a plochy zeleně na terasách střech garáží. Prostorově únosný limit reaguje na současnou strukturu zástavby, zejména v části, která je nejblíže k bytovému panelovému domu. Jako důležitá se však jeví   i návaznost na již stojící rodinné domy. Návrh se proto snaží vytvořit jakýsi přechod mezi strukturou panelové zástavby a vilami.

Odstupy stavební čáry od osy ulice Pod Děkankou vychází ze struktury okolní zástavby. Uliční osnovu však tvoří i ulice Nad Spádem a Procházkova, které jsou z obou stran jednoznačně definovány řadami vil. Na propojení této zástavby a výškové dominanty panelového domu je postavena koncepce dvou objektů, které jsou výškově diferencovány s ohledem na dostatečné oslunění všech bytů.

Klidový prostory mezi domy tvoří soukromá zeleň dvoru ohraničená opěrnou zídkou a plotem. Charakter zástavby se tedy blíží spíše bydlení ve vilové zástavbě.

Vyústění uliční osnovy až do urbanisticky nestejnorodého prostoru za ulicí Pod Děkankou vytváří symbolické propojení stávající zástavby s novou. Proměnlivé kontury zkracují ve vjemu chodce vzdálenost těchto dvou krajin a jednoznačné zakončení dává smysl původnímu gestu.

Koncepce dvou objektů je postavena na propojení uliční struktury vilové zástavby a výškové dominanty panelového domu. Jedná se v podstatě o pokračování schématu dvou řad vil mezi ulicemi Nad spádem a Procházkova, které pokračují podél nových objektů ulicí U Děkanky a pěší cestou v prodloužení ulice Nad spádem.

Objekty výškově diferencovány s ohledem na dostatečné oslunění všech bytů. Vzhledem k poloze pozemku vůči světovým stranám bylo nutné navrhnout výšku jižního objektu tři nadzemní podlaží, a čtvrté podlaží řešit jako ustupující.

Mezi objekty je koncipován soukromý vnitřní dvůr, výškově oddělený od veřejné části, která přiléhá k ulici a k obchodům. Tento dvůr by byl především využíván byty v přízemí, které jsou koncipovány jako propojené s parterem. Rovněž cíp pozemku na severozápadě je uvažován pro obdobné využití.

Z hlediska doplnění veřejných i soukromých prostorů základními elementy městského interiéru se jedná se zejména o osvětlení, žulové patníky, sloupky, lavičky, případně kašnu. Povrchy tvoří převážně sadově upravená zeleň, včetně vzrostlých stromů, doplněná žulovou dlažbou. Život do těchto prostor vnáší rovněž využití parteru pro pronajímatelné prostory.

Nové prvky se prakticky bez přechodu začleňují do stávajícího, v podstatě se podřizují paměti místa. Cílem je dosáhnout dojmu důvěrně známého, explicitní citací některých elementů původního i jasným definováním všech prostorů vytvořených novými konturami města.

Základním postojem je respekt ke všem stopám historie, který umožňuje nalézt původní strukturu pro nové formy.