Hotel Aqua v Čestlicích

CES

Místo:
Praha Čestlice

Charakter projektu:
Novostavba hotelu se zasedacím sálem

Začátek projektu:
2006

Realizace:
2008

Dostavba areálu Zábavního a Obchodního centra (ZOC) Čestlice navazuje na rozestavěnou stavbu Obchodního a zábavního centra (O&ZC) – Aquaparku, jejíž realizace je v současné době pozastavena.

Na stavbu O&ZC-Aquaparku bylo Městským úřadem Říčany jako stavebním úřadem vydáno stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno na základě dokumentace, zpracované projektantem VPÚ DECO PRAHA a.s. v roce v dubnu 2002.

Realizační dokumentace představuje další fázi celkového řešení Komerční zóny Průhonice – Čestlice sever v části KZ II., zpracovávaného na základě dokumentace pro stavební povolení.

Dostavba hotelu je aktualizována na základě připomínek investora tak, aby vyhověla požadavkům jeho potencionálních provozovatelů. Její řešení přejímá stavební program investora, formulovaný ve zmíněném dokumentaci změny územního rozhodnutí z října 2006.

Rozestavěný areál obchodního a zábavního centra – aquaparku je navrženo doplnit o funkci ubytovací a kongresovou. Dosáhne se vyrovnanějšího využívání areálu v průběhu dne i během jednotlivých sezón roku, a dojde k oživení celého areálu.

Nový hotel je umístěn na místě navržených zpevněných ploch, tudíž se nezastavují plochy zeleně. Naopak, parkovací stání jsou umístěna pod zemí, a parter je zelení doplněn i na střeše garáží.

Architektonické řešení doplňuje kompozičně „krystal“ hmoty aquaparku o eliptickou přízemní podnož a „vlnky“ dvou třípodlažních ubytovacích křídel. Výrazné rozčlenění objektu na podnož a dvě křídla, jeho oblé křivky a nízká výška umožňují, že hotel krystalickou hmotu aquaparku pouze doplňuje o „první plán“ při příjezdu do areálu.

Limit daný obvodem suchého poldru, který je součástí pozemku stavby, zůstává zachován. Část objektu hotelu, která přesahuje do poldru, ho protíná pouze vertikálními nosnými prvky, a nesnižuje tudíž retenční objem poldru.